Live at Shrine!
August 21, 2016
9:00 pm
Harlem, New York
Shrine