Live Performance!
June 4, 2017
11:00 pm
Harlem, New York
Shrine